Verhuurvoorwaarden

Partyverhuur Luxus, hierna te noemen: ”Verhuurder”, gevestigd en kantoorhoudende te ASSEN. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 1234567890

VERHUURVOORWAARDEN; Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door verhuurder verleende schriftelijke toestemming. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene voorwaarden.

HUURPRIJZEN

Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten en inclusief B.T.W, tenzij anders aangegeven of schriftelijk is afgesproken met de verhuurder.

Voor meerdaagse huur geldt:

 • 1e huurdag 100% van de daghuur.
 • Vanaf de 2e dag 50% van de daghuur.

BEZORGEN EN OP- AFBOUWKOSTEN

De goederen worden bezorgd en opgehaald. De kosten hiervoor bedragen:

 • Bezorgen en ophalen in de gemeente Assen is gratis.
 • Bezorgen en ophalen buiten de gemeente Assen € 0,50 per kilometer.

Prijzen van bezorgen en op- afbouwkosten zijn onder voorbehoud tenzij er schriftelijk anders is afgesproken. Het hangt af van de hoeveelheid die geleverd wordt en het aantal ritten. Houdt rekening met het feit dat er heen- en weer terug gereden wordt. Indien er dus 25 kilometer gereden moet worden vanaf Assen is dit 50 x € 0,50 per kilometer.

In geval van bezorging en afhalen worden de goederen afgeleverd op een vrij toegankelijke locatie en over verhard effen terrein waar met onze ‘eventuele’ transportkarren, rolcontainers etc. gereden kan worden tot maximaal 15 meter vanaf de plek waar gelost en geladen zal worden.

LEGITIMATIE

Bij het huren van de goederen dient men een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

WAARBORGSOM

Wij hanteren eventueel een huurprijs voor onze tenten exclusief een borg van € 100,00 tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Tevens hanteren wij een prijs voor de op- en afbouw, afhankelijk van de maatvoering van de tent. Daarnaast worden er bezorgkosten in rekening gebracht. Bij eventuele kleine beschadigingen of vervuiling zullen de kosten van de borg ingehouden worden. Daar waar de borg niet toereikend is om de schade te vergoeden wordt er een rekening voor reparatie of vervanging bij u ingediend welke binnen 14 dagen voldaan moet worden.

AANVANG HUURPERIODE

De huur gaat in:

 • Bij bezorging: op het moment van aflevering van de gehuurde goederen door verhuurder op de overeengekomen plaats.

EINDE HUURPERIODE

De huur eindigt:

 • Op het moment van in ontvangst nemen van de goederen door verhuurder. De huurder is verplicht aanwezig te zijn als de gehuurde goederen door verhuurder op de overeengekomen datum en tijdstip worden opgehaald.

ANNULERING

Bij annuleren van (of een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:

 • bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde.
 • tot 2 weken voor aanvang huurperiode 25%.
 • tot 1 week voor aanvang huurperiode 40%.
 • 1 week of minder 50%;
 • op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.

WEDERVERHUUR

Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

VERZEKERING, BELASTING EN VERGUNNINGEN

Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen diefstal, brand, lekkage en overige schade(s). Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door verhuurder als gevolg van onder meer stormachtig weer (boven windkracht 6), transportvertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, bovenmatig ziekteverzuim van eventueel personeel etc. In geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

AFWIJKING

Verhuurder houdt zich het recht voor om bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

CONTROLE LEVERING EN OPHALEN GEHUURDE

Huurder dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen samen met de verhuurder te controleren op eventuele schade(s), manco’s, gebreken en aantallen. Huurder tekent bij in ontvangst name van de goederen ervoor deze conform opdracht en in goede staat te hebben ontvangen. Afwijkingen dienen terstond aan verhuurder gemeld te worden. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.

De gehuurde goederen dienen op de ophaaldag op het met verhuurder overeengekomen tijdstip eveneens met verhuurder te worden gecontroleerd op eventuele schade(s), manco’s, gebreken en aantallen Er dient dus iemand aanwezig te zijn op het tijdstip van ophalen van gehuurde goederen. Indien er niemand aanwezig, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder. Als de goederen retour zijn in het magazijn van verhuurder worden ze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk of vermissing wordt aan huurder de vervangingswaarde in rekening gebracht. Indien de vermiste goederen alsnog binnen 7 dagen worden terugbezorgd, wordt de berekende vervangingswaarde gecrediteerd onder aftrek van de huurprijs geldende voor de dagen dat het gehuurde te laat is terugbezorgd.

Onze tenten worden geleverd inclusief zijwanden. Daarnaast wordt eventueel een grondframe geplaatst om de tent stevig neer te kunnen zetten en verankerd. Onze tenten kunnen geplaatst worden tot en met windkracht 6. Een windkracht van 6 of meer maakt dat de tent niet opgebouwd kan worden omdat uw en onze veiligheid dan niet meer gewaarborgd kan worden. Bij regenachtig weer kan er condens in de tent ontstaan.

Het staat u vrij om de tent naar behoren te versieren. Het gebruik van crêpepapier is echter niet toegestaan vanwege de schade door mogelijke verkleuring aan de tent. Ook is het niet toegestaan om plakband te gebruiken op het frame of tentzeil. De weekmiddelen kunnen schade toebrengen aan het materiaal.

Wilt u gebruik maken van verwarming in de tenten dan is uitsluitend het gebruik van een heater toegestaan, deze kunt u toevoegen aan uw huurlijst. Het is niet toegestaan om open vuur of BBQ in de tent te plaatsen. Tevens zijn gloeilampen niet toegestaan, verlichting uitsluitend met LED lampen. Deze verlichting kunt u bij ons huren.

SCHOONMAAKKOSTEN TENTEN EN OVERIGE GOEDEREN

 • Goederen als tenten, meubilair, verwarming, verlichting dienen schoon en in de oorspronkelijke staat weer aangeboden te worden aan verhuurder. Indien de goederen vervuild blijken te zijn zal de verhuurder schoonmaakkosten in rekening brengen. Deze is afhankelijk van de mate qua vervuiling.
 • Goederen die gebruikt zijn voor catering als servies, bestek, chafing dish, pannen, koffie/thee apparatuur etc, etc kunnen vuil, doch afgespoeld, worden geretourneerd. Behalve voor de gas-BBQ en gas-bakplaten worden voor de overige goederen geen schoonmaakkosten in rekening gebracht. Overige goederen op aanvraag.
 • Roken is in bepaalde tenten toegestaan, mits goed geventileerd door één of meerdere zijden volledig te openen. Schade door roken en vervuiling van rook wegens niet goed ventileren zal aan de huurder in rekening worden gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS HUURPERIODE  

Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na in ontvangstneming door huurder aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door huurder te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van verhuurder. De huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.

AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, VERLIES E.D.

Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan verhuurder dienen te vergoeden. Indien reparatie of reiniging mogelijk is, is huurder gehouden deze kosten te vergoeden aan verhuurder. Huurder dient het gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Huurder zal geen veranderingen aanbrengen in of aan de gehuurde goederen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het goed is niet toegestaan. De hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van huurder.

BETALING

Volledige betaling dient vooraf overgemaakt te worden middels IDeal of overschrijving op de bankrekening van Partyverhuur Luxus. Contant betaling is ook mogelijk op de dag van ter beschikking stellen van de goederen. Betaling op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven die minimaal twee jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en indien hier afspraken over zijn gemaakt door verhuurder en huurder. Bij betaling op rekening dient het bedrag zonder verrekening of opschorting te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien huurder niet tijdig betaalt, treedt hij van rechtswege in verzuim en is huurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand dat huurder in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand. In geval betaling uitblijft, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de methode die gebruikelijk is in de incassopraktijk.

GESCHILLEN

Op alle huurovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Assen | Rechtbank Noord-Nederland. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder.

Versie: Juni 2020

Heeft u vragen over de verhuurvoorwaarden? Neem gerust even contact met ons op!